Sleva na dani

NOVÁ POVINNOST PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY V ROCE 2015

Novelou zákona č. 586/1992, o dani z příjmu, vyplynula pro mateřské školy v roce 2015 povinnost vydávat potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole, neboť tuto částku si může nově daňový poplatník (zákonný zástupce dítěte) uplatnit jako slevu na dani z příjmu fyzických osob.

Vysvětlení:

1. Sleva za umístění dítěte v mateřské škole

Novelou zákona č. 586/1992, o dani z příjmu, (§ 35 ba odst. 1 písm. g) může daňový poplatník (zákonný zástupce dítěte) uplatnit i slevu za umístění dítěte v mateřské škole (úplata za předškolní vzdělávání dle § 123 školského zákona).

§ 35ba

Slevy na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob

(1) Poplatníkům uvedeným v § 2 se daň vypočtená podle § 16, případně snížená podle § 35, 35a nebo § 35b za zdaňovací období snižuje o
g) slevu za umístění dítěte.

2. Výše slevy a její uplatnění

Výše slevy a její uplatnění je popsáno v § 35 bb.

Pokud bude dítě umístěno v mateřské škole a poplatník za toto umístění uhradí nějakou částku, bude možné si ji uplatnit jako slevu na dani. Tato sleva na dani může činit na jedno vyživovací dítě maximální částku ve výši minimální mzdy platné k 1. 1. Zdaňovacího období (rok 2014 = 8.500 Kč, 2015 = 9.200 Kč).

Tuto slevu za umístění dítěte si může uplatnit pouze jeden z poplatníků.

§ 35bb

Sleva za umístění dítěte

(1) Výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, pokud jím nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24.
(2) Slevu na dani lze uplatnit pouze, žije-li vyživované dítě s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti.
(3) Slevu lze uplatnit za vyživované dítě poplatníka, pokud se nejedná o vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů. Za vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze, pokud jsou v péči, která nahrazuje péči rodičů.
(4) Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy.
(5) Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může slevu za umístění dítěte uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich.

3. Kdy je možné slevu uplatnit

Slevu za umístění dítěte bude možno uplatnit až v rámci ročního zúčtování záloh nebo při podání daňového přiznání.

§ 38h

Vybírání a placení záloh na daň a daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

(6) K prokázaným nezdanitelným částkám ze základu daně podle § 15 a ke slevě na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) a g) přihlédne plátce daně za podmínek stanovených v § 38k odst. 5 až při ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období.

4. Prokazování nároku na odečet nezdanitelné části základu daně

Při ročním zúčtování záloh za rok 2014 se bude moci sleva na dani za umístění dítěte uplatnit, pokud ji zaměstnanec řádně prokáže. Z toho vyplývá pro mateřské školy povinnost vydávat na vyžádání potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole.

Tiskopis potvrzení dle § 38l může mít podobu:

Potvrzení   o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole dle § 38l   zákona č. 586/1992, o dani z příjmu

Název   právního subjektu vykonávajícího činnost mateřské školy Mateřské   škol / Základní škola a mateřská škola …
Údaje   o dítěti (jméno, příjmení, datum narození)  
Celkovou   částku výdajů, kterou za něj v příslušném zdaňovacím období zákonný zástupce   uhradil  
Podpis   ředitele právního subjektu vykonávajícího činnost mateřské školy  

Celkovou   částku výdajů, kterou za něj v příslušném zdaňovacím období zákonný zástupce   uhradil

Podpis   ředitele právního subjektu vykonávajícího činnost mateřské školy

§ 38l

Způsob prokazování nároku na odečet nezdanitelné části základu daně, slevy na dani podle § 35ba a daňového zvýhodnění z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti u plátce daně

(2) Nárok na poskytnutí slevy na dani podle § 35ba při stanovení daně nebo záloh prokazuje poplatník plátci daně
f) potvrzením zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v těchto zařízeních; potvrzení musí obsahovat
1. jméno vyživovaného dítěte poplatníka a
2. celkovou částku výdajů, kterou za něj v příslušném zdaňovacím období poplatník uhradil.

Použité zdroje:

Sbírka zákonů

Po 15.1. 2015 (ukončení plateb) bude  rodičům na požádání vydáno potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole. Do výdajů se započítává pouze úplata za vzdělávání (školné)!

RODIČE OBDRŽÍ NA SVÉ DÍTĚ POUZE JEDNO POTVRZENÍ!

Z tisku:

Rodiče mohou žádat o daňovou slevu za školku

Mladé rodiny s dětmi si v příštím roce na daních polepší. Kromě vyššího daňového zvýhodnění na druhé a další dítě totiž mohou využít novou daňovou slevu za umístění dítěte ve školce, a to již za letošní rok.

Zákonnou slevu bude možné uplatnit v daňovém přiznání nebo ročním zúčtování prováděném zaměstnavatelem za zaměstnance za rok 2014.

Roční daňová sleva na školku se týká pouze školného, nikoliv stravného či výdajů na dopravu. Podle § 35bb zákona o daních z příjmů lze za každé vyživované dítě uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy stanovené pro zaměstnance na začátku roku.

„Již za rok 2014 si tak může jeden z rodičů snížit daňovou povinnost až o částku 8500 Kč za každé dítě právě z důvodu uplatnění výdajů za školku. Vynaložené náklady na školku bude pro daňové účely nutné doložit. Sleva za školku se uplatňuje v souhrnné výši jedenkrát za rok,“ shrnula Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Za rok 2015 by pak mělo být možné díky vládou schválenému zvýšení minimální mzdy uplatnit daňovou slevu na školku ve výši 9200 Kč za jedno dítě.

Sleva má být i za umístění v soukromé školce 

Slevu může využít každá společně hospodařící domácnost, která platí za dítě ve školce. „V rámci takové domácnosti může slevu uplatnit pouze jeden z poplatníků. Lze ji uplatnit do výše poplatníkem prokazatelně vynaložených nákladů, maximálně ve výši minimální mzdy,“ potvrdila mluvčí Generálního finančního ředitelství Petra Petlachová.

Jak zdůraznila, pro uplatnění slevy je podstatné, že se jedná o platbu za umístění dítěte ve školce. Novinka se tedy nebude vztahovat například na rozšířené poplatky za kluby rodičů a přátel školky. „Předpokládáme, že klubový příspěvek ‚přítele školky‘ není ‚platba za umístění dítěte‘,“ doplnila Petlachová.

Každá školka podle ní vystaví vlastní potvrzení o výši uhrazené částky školkovného, žádný oficiální formulář na to není. Výklad zákona je podle informací Práva zatím takový, že by se sleva mohla uplatnit prakticky u všech zařízení školkového typu, tedy nejen ve státních, ale i v soukromých školkách.

Sleva na druhé a další dítě stoupne

Na všechny nezaopatřené děti do 26 let bude nadále možné standardně uplatnit daňové zvýhodnění. Nyní činí 1117 Kč měsíčně na každé dítě.

Pro rok 2015 se však zvyšuje daňové zvýhodnění na druhé a další dítě. Na druhé dítě o 200 Kč za měsíc a na třetí a další dítě o 300 Kč za měsíc. Rodič uplatňující daňové zvýhodnění na dvě děti tak bude mít čistou měsíční mzdu vyšší o 200 Kč, v případě tří dětí bude nárůst čisté mzdy rodiče vyšší o 500 Kč. Pro rodiny s jedním dítětem se nic nezmění. Osoby samostatně výdělečně činné stanovující výdaje paušálem nemohou daňové zvýhodnění na děti uplatnit.

Nárok na slevu za školkovné však zákon v jejich případě takto neomezuje. Obecně může slevu na dani formou školkovného uplatnit pouze rodič, který žije s vyživovaným dítětem ve společné domácnosti.

Uplatňuje-li jeden z rodičů daňové zvýhodnění na děti a zároveň má vypočtenou daň nižší než daňové zvýhodnění, vzniká mu nárok na tzv. daňový bonus. „Bonus zvyšuje čistý disponibilní příjem domácnosti, protože rodič nezaplatí na dani z příjmu fyzických osob nic a ještě obdrží zmíněný daňový bonus od finančního úřadu,“ upřesňuje Ivanco.

Daňovou slevou na školku, která bude rovněž přímo snižovat vypočtenou daň z příjmu, ale bude možné snížit daň z příjmu maximálně do nuly. V případě, že daňová povinnost rodiče bude nižší než nárok na slevu, tak rodič nevyužije slevu celou.

„Rodiče by si tedy měli propočítat, kdo z nich daňovou slevu na školku uplatní, aby se maximalizovala její daňová výhoda. Zpravidla by měl slevu na školku uplatnit rodič s vyššími zdanitelnými příjmy, zatímco daňové zvýhodnění může uplatnit i rodič s nižšími příjmy, protože mu může vzniknout nárok na daňový bonus,“ radí Ivanco.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...

Co dnes vaříme

loader Načítám...